Kosztorysowanie

Wykonujemy opracowania typu:

• kosztorysy inwestorskie
• kosztorysy ofertowe
• przedmiary robót
• zbiorcze zestawienia kosztów
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
• specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Powyższe opracowania wykonujemy w oparciu o dokumentacje projektowe własne jak i powierzone zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Podczas procesu kosztorysowania zachowujemy wytyczne oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego i dyrektyw unii europejskiej. Kosztorysowanie odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania ZUZIA.
Usługi kosztorysowania oferowane przez Ress-Inwestycje skierowane jest głównie do inwestorów, firm remontowych a także do osób prywatnych. Wszystkie usługi świadczone przez nas są sporządzane przez doświadczonych ekspertów. Zapewniamy atrakcyjną i kompleksową ofertę naszych usług.

Kosztorys inwestorski jest dokumentem sporządzonym w celu wyliczenia kosztów z rozbiciem na poszczególne roboty. Jego opracowanie jest podstawą do porównania ofert potencjalnych wykonawców i umożliwia przygotowanie wyceny materiałów budowlanych.