Kosztorysowanie

Wykonujemy opracowania typu:

• kosztorysy inwestorskie,
• kosztorysy ofertowe,
• przedmiary robót,
• zbiorcze zestawienia kosztów,
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
• specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Powyższe opracowania wykonujemy w oparciu o dokumentacje projektowe własne, jak i powierzone zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Podczas procesu kosztorysowania zachowujemy wytyczne oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego i dyrektyw unii europejskiej. Kosztorysowanie odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania ZUZIA.
Usługi kosztorysowania oferowane przez Ress-Inwestycje Sp. z o.o. skierowane jest do inwestorów, firm remontowych oraz osób prywatnych. Wszystkie usługi świadczone przez nas są dostarczane przez doświadczonych ekspertów. Zapewniamy atrakcyjną i kompleksową ofertę naszych usług.

Kosztorys inwestorski jest dokumentem sporządzonym w celu wyliczenia kosztów z rozbiciem na poszczególne roboty. Jego opracowanie jest podstawą do porównania ofert potencjalnych wykonawców i umożliwia przygotowanie wyceny materiałów budowlanych.