Finansowanie

                                                                                         

OD 2019 ROKU MOŻESZ ODLICZYĆ KOSZT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ OD PODATKU

Odlicz fotowoltaikę od podstawy podatku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu.

Długo wyczekiwane rozporządzenie nazywane przez media ulgą termomodernizacyjną, mimo wielu zmian w trakcie procesu legislacyjnego, pozwala również odliczyć koszt termomodernizacji budynku wraz z materiałami budowlanymi, wymianę źródła ogrzewania (nie tylko wymianę pieca, ale również montaż pompy ciepła), a także wszystkie usługi związane z uruchomieniem i termomodernizacją budynku – montaż, demontaż, uruchomienie oraz regulację urządzeń oraz równoważenie hydrauliczne instalacji.

Ulga na fotowoltaikę – przykłady

Przykład I: Pan Krzysztof, klient Ress-Inwestycje , zdecydował się zainwestować w instalację fotowoltaiczną w styczniu 2019 roku. Łączny koszt inwestycji wyniósł 24 000 zł. Dzięki ustawie może odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji, co zmniejszy jego podatek o kwotę 4 320 zł (18% z 24 000 zł).

Przykład II: Pani Lidia , klient Ress-Inwestycje, zainwestowała w panele fotowoltaiczne w kwietniu 2019. Łączny koszt inwestycji wyniósł 32 000 zł. Dzięki ustawie może odliczyć od podstawy podatku część wartości inwestycji, co zmniejszy jego podatek o kwotę 5 760 zł (18% z 32 000 zł – maksymalna kwota do odliczenia). Należy pamiętać, że jeżeli kwota podatku jest niższa od kwoty ulgi, Pani Lidii przysługuje odliczenie również w kolejnych latach.

 

                                            Program „Mój Prąd”

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikro źródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

 

 

 

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

 

 

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 

 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

 

 

 

 

 

                                                                 Program Czyste Powietrze

Czyste powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029.

Budżet programu   wynosi 103 mld.zł:

 • 63,3 mld zł. w formie bezzwrotnej (dotacje)
 • 39,7 mld zł. w formie zwrotnej pożyczki

 

 

  W ramach programu osoby zainteresowane będą mogły wymieniać      stare kotły i piece na paliwa stałe, przeprowadzić termomodernizacji    budynków jednorodzinnych oraz uzyskać dofinansowanie do instalacji    fotowoltaicznych.

 

 

 

 

 

                         Maksymalna kwota dotacji

Osoby korzystające z dotacji otrzymują częściowy zwrot poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 532 tyś. zł. Natomiast minimalny koszt kwalifikowany to 7 tyś. zł. Jeśli koszt inwestycji przekroczy kwotę 53 tyś. zł. można wystąpić z

wnioskiem o pożyczkę na sfinansowanie pozostałych wydatków

               Program Czyste Powietrze – dla kogo?

        Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w  budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą  oraz osoby, które otrzymały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

          Program przewiduje dofinansowanie m. in. na:

 • Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakupi montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplanie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 

               Formy dofinansowania:

 • pożyczka
 • dotacja

                 Terminy:

 • Realizacja programu lata: 2018-2029
 • Podpisywanie umów: 31.12.2027
 • Zakończenie wszystkich spraw związanych z projektem do 30.06.2029r.

 

Dodatkowe informacje

O programie 

Wymagania techniczne

Na terenie województwa podkarpackiego wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

 

            Fotowoltaika dla rolnika!!!

 Teraz możesz odliczyć 25% ulgi inwestycyjnej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, rolnik lub hodowca, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków (w tym budowę instalacji fotowoltaicznej), ma prawo skorzystać z 25 % ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty.

Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji na podstawie złożonego wniosku. Polega na odliczeniu 1/4 udokumentowanej kwoty, poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego.